Honduras


1912 H British Honduran 5 Cents, EF, KM 16, Uncertified

In stock
+

1916 H British Honduran 5 Cents, EF, KM 16, Uncertified

In stock
+

1919 British Honduran 5 Cents, EF, KM 16, Uncertified

In stock
+

1943 British Honduran 10 Cents, EF, KM 23, Uncertified

In stock
+

1944 British Honduran 10 Cents, EF, KM 23, Uncertified

In stock
+

1946 British Honduran 10 Cents, EF, KM 23, Uncertified

In stock
+